13 Code Snippets cơ bản trong WordPress

Nếu các bạn chọn WordPress là nền tảng để tạo web hay blog thì cũng cần phải biết vài đoạn code để có thể tự tay tùy chỉnh theo ý muốn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ vài đoạn code rất cơ bản , với những đoạn code ngắn này, các bạn có thể quản lý tốt trang web của mình.
13 Code Snippets cơ bản trong WordPress - Tạp Chí Designer Việt Nam

1 Tăng giới hạn bộ nhớ (Memory limit)
Nếu các bạn có nhiều plugins hoặc nhiều lượt truy cập thì các bạn cần tăng dung lượng bộ nhớ. Để làm điều này các bạn chèn đoạn code sau vào file wp-config.
1
define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);
2 Tự động dọn sạch bài viết trong Trash
Khi viết bài, sẽ có rất nhiều bài viết các bạn bỏ, và những bài viết này sẽ tự động bỏ vào Trash. Để ấn định thời giạn tự làm sạch Trash thì các bạn cần chèn đoạn code sau vào file wp-config.php.
1
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 5 );
3 Lọc bài viết từ the Loop
Nếu các bạn không muốn hiển thị tất cả bài viết từ vòng lặp Loop  mà chỉ muốn hiển thị bài viết theo tên các chủ đề (category) thì các bạn dùng đoạn code sau :
1
2
3
4
5
6
7
query_posts(‘showposts=5&category_name=featured’);
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
<h3><a href=”<?php the_permalink(); ?>”><?php the_title(); ?></a></h3>
<p><?php the_content(); ?></p>
endwhile; else:
endif;
wp_reset_query();
Trong đoạn code bên trên, bài viết sẽ được hiển thị theo category với tên là ” featured “, các bạn chỉ cần thay tên  category theo ý các bạn.
4 Lặp trong vòng lặp
Các bạn đã từng nghĩ nếu đặt vòng lặp bên trong vòng lặp thì sẽ tuyệt vời như thế nào chưa.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php
if (have_posts()) :
    while (have_posts()) : the_post(); // the post loop
        $temp_query = $wp_query;  // store it
    $args = array(
    ‘paged’ => $paged, // paginates
    ‘post_type’=>’post’,
    ‘posts_per_page’ => 3,
    ‘order’ => ‘DESC’
    );
    $wp_query = new WP_Query($args);
    while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post();
            // — your new loop — //
        endwhile;
        if (isset($wp_query)) {$wp_query = $temp_query;} // restore loop
    endwhile;
endif;
?>
5 Phát hiện trình duyệt
Nếu các bạn muốn viết CSS cho trang web của mình theo các trình duyệt khác nhau, thì đoạn code sau sẽ rất hữu ích cho các bạn :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
add_filter(‘body_class’,’browser_body_class’);
function browser_body_class($classes) {
  
global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;
  
if($is_lynx) $classes[] = ‘lynx’;
  
elseif($is_gecko) $classes[] = ‘gecko’;
  
elseif($is_opera) $classes[] = ‘opera’;
  
elseif($is_NS4) $classes[] = ‘ns4’;
  
elseif($is_safari) $classes[] = ‘safari’;
  
elseif($is_chrome) $classes[] = ‘chrome’;
  
elseif($is_IE) $classes[] = ‘ie’;
  
else $classes[] = ‘unknown’;
  
if($is_iphone) $classes[] = ‘iphone’;
  
return $classes;
}
6 Phát hiện người dùng mobile
Nếu các bạn muốn hiển thị những điều đặc biệt cho những người sử dụng mobile, thì đoạn code sau sẽ giúp các bạn. Tuy nhiên, trước hết các bạn cần vào trang detectmobilebrowsers.mobi , tải về và upload vào folder theme của các bạn. Sau đó đặt đoạn code sau vào bên trong file header.php.
1
2
3
4
5
6
include(‘mobile_device_detect.php’);
$mobile = mobile_device_detect();
  
if ($mobile==true) {
header( ‘Location: http://your-website.com/?theme=Your_Mobile_Theme’ ) ;
}
7 Tạo Browser Caching với .htaccess
Các bạn copy đoạn code này vào bên trong file .htaccess, nó sẽ giúp các bạn tăng tốc độ load trang web.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg “access 1 year”
ExpiresByType image/jpeg “access 1 year”
ExpiresByType image/gif “access 1 year”
ExpiresByType image/png “access 1 year”
ExpiresByType text/css “access 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access 1 month”
ExpiresByType text/x-javascript “access 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “access 1 year”
ExpiresDefault “access 2 days”
## EXPIRES CACHING ##
8 Chèn jQuery theo cách đúng nhất
Nếu các bạn muốn chèn jQuery vào trong trang WordPress, thì đây là cách tốt nhất, chèn đoạn code sau vào bên trong file header.php .
1
<?php wp_enqueue_script(“jquery”); ?>
9 Chuyển sang chế độ Maintenance
Nếu các bạn muốn duy trì trang web và thông báo cho người dùng, để nhanh nhất, các bạn chèn đoạn code sau vào file function.php
1
2
3
4
5
6
7
function maintenace_mode() {
  
if ( !current_user_can( ‘edit_themes’ ) || !is_user_logged_in() ) {
die(‘Maintenance.’);
}
}
add_action(‘get_header’, ‘maintenace_mode’);
10 Thay đổi đường dẫn Login
Mặc định thì đường dẫn đến trang login sẽ là http://yoursite.com/wp-login.php, tuy nhiên nếu các bạn muốn thay đổi đường dẫn theo ý mình thì có thể dùng đoạn code sau :
1
RewriteRule ^login$ http://yoursite.com/wp-login.php [NC,L]
đường dẫn mới sẽ là http://yoursite.com/login
11 Gỡ bỏ WordPress 3.1 Admin Bar
1
remove_action(‘init’, ‘wp_admin_bar_init’);
12 Giới hạn Post Revisions
1
2
3
4
# Maximum 5 revisions #
define(‘WP_POST_REVISIONS’, 5);
# Disable revisions #
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);
13 Ấn định Autosave time
Copy đoạn code sau vào bên trong file  wp-config.php
1
2
# Autosave interval set to 5 Minutes #
define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 300);
Chúc các bạn thành công !

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org